Few words/ trocha slov

 

 About me


I am grateful to be here
I am grateful for my Slavic roots
I am grateful for my Canadian connection
I am grateful for my Cosmic origin
I am grateful to live on Earth
and experience all her strenght, beauty and abundance
I am grateful for all the teachers and teachings
opening me like an ancient book.


    Since my birth I'm deeply connected to water (while this was the firts element I met), an element of emotions, transformation and purification, which can be perfectly manifested through the voice. My name means a "seawave" in Japanese. That's why I called this webside "Ondine", as an archetyp of a woman-singer from the sea.
I do also practise putting my visions onto canvas, paper or into clay. An andventurous journey into the depths of my soul and the soul of the Universe, a neverending  organic, miraculous and sacred process - that's what art is to me. If it's possible at all to evaluate art, then only through the measure of touching souls and hearts. In its purest form, art is the life itself.

O mně

Děkuji, že jsem zde

děkuji za své slovanské kořeny
děkuji za své kanadské kořeny
děkuji za svůj kosmický původ
děkuji za to, že mohu žít na Zemi
a zakoušet veškerou její sílu, krásu a hojnost
děkuji za všechny průvodce a učení

jež mne otevírají jako prastarou knihu.

Od svého narození jsem hluboce spojena s vodou (jelikož byla také prvním elementem, se kterým jsem se setkala), coby živlem citu, přeměny a očisty, kteréžto kvality mohou být dokonale vyjádřeny skrze hlas. Mé jméno v japonštině znamená "mořská vlna". Jméno "Ondine", které jsem dala těmto stránkám, symbolizuje archetyp zpívající ženy z moře.
Příležitostně se také cvičím ve ztvárňování svých vize na plátno, papír či do hlíny. "Umění" je pro mne cestou do hlubin vlastní duše, nikdy nekončícím organickým, navýsost zázračným a posvátným procesem. Jestli jej lze hodnotit, pak jen tím, jakou měrou a jakým způsobem se dotýká jiných duší a srdcí. Umění je život sám, ve své nejčistší podobě.
 

My philosophy of singing
    There are two basic creative energies in the Universe - Light and Sound. According to a mystical interpretation, our voices are the best tools to stay in a close connection with our source energy. We all have a potential of a visionary, each one original in a different field. And some of us belong to the tribe of singers - mediators, storytellers or healers through our voices. But I believe singing as a tool of free expression of our souls should be a very natural ability to every human being. We've only been told we can't sing....it was nothing but an elaborated lie.

    Music is being badly misused today, though there still exist communities where people are aware of the power of singing and they know it's neccessary to bring out right songs at the right time and also to do it very consciously. Because so as the light, the sound can be a great medicine.

 

Singing can be much more then just telling a story in a song. A communication with what is not achievable with the mind. A call to different spirits of Nature, creating bridges to other dimensions, with an ability to paint gorgeus objects, spaces, worlds...and also to heal deep inner wounds. When we open our voice, body, mind and heart in one, we may became a space for what we call miracles.


"The whales do not sing because they have an answer, they sing because they have a song" (from the amazing film poem Ashes and Snow)

My main desire is to help to reveal the old forgotten wisdom about healing with voice. My way is spontaneous, I don't follow any concepts, only my own experience. I'm very interested in musicotherapy in the shamanic way, f.e. using voice during unusual states of consciousness. These "different states of consiousness" don't come only by using trance techniques or medicine herbs, but they also naturaly happen to us also during the most important moments in our lives - coming into this world and leaving it. The importance of these two essential moments are also being badly ignored by today's western society, and I believe that conciouss and sensitive voice therapy could be a very good support during this moments. 

Má filosofie zpěvu
Existují dvě základní tvořivé síly Vesmíru, Světlo a Zvuk...

Naše hlasy jsou skvělými nástroji k tomu, abychom ve světě dokázali zůstat ve spojení se svou Zdrojovou silou. 

My všichni máme potenciál být vizionáři, přinést světu svůj dar, každý svým jedinečným způsobem ve svém oboru. A někteří z nás patří ke kmeni zpěváků - spojovatelů, vypravěčů a léčitelů hlasem.Věřím však, že zpěv jakožto nástroj svobodného vyjádření duše patří mezi základní schopnosti každé lidské bytosti. Možná nám bylo řečeno, že to neumíme, veřte však, že to byl jen jeden ze způsobu jak umlčet naše duše.

    Dnes bývá hudba, dle mého názoru, velmi zneužívaná (ať už cíleně využívaná pro manipulaci lidí, či z důvodu snadné dostupnosti degradovaná na kulisu), ačkoli stále existují komunity, kde si lidé jsou vědomi síly zpěvu a toho, že je třeba vnášet správné písně ve správný čas a dělat to velmi pozorně.  Protože stejně jako světlo, může být samotná vibrace zvuku skvělým lékem - pro nás i druhé.

Zpěv může být mnohem více, než jen vyprávění příběhu v písni. Může být spojením s tím, co není dosažitelné myslí. Hovořit s jinými bytostmi Přírody, vytvářet mosty do jiných dimenzí, se schopností malovat nádherné objekty, prostory, světy...a také léčit hluboká vnitřní zranění. Když otevřeme současně svůj hlas, tělo, mysl a srdce, můžeme se stát prostorem pro něco, co nazýváme zázraky.
 

"Velryby nezpívají, protože mají odpověď, zpívají, protože mají píseň" (z úžasné filmové básně Popel a sníh)

Mým hlavním přáním je přispět ke znovuobjevování starých zapomenutých technik léčení hlasem. Má cesta je spontánní, neřídím se žádnými koncepty či metodami, jen vlastní zkušeností a citem. Velmi mne zajímají šamanské způsoby hudební terapie, např. používání zpěvu během neobvyklých stavů vnímání. K těmto změněným stavům vnímání nedochází jen při používání tranzovních technik či psychadelik, ale i během nejzásadnějších chvílích našeho života - příchodu na tento svět a odchodu z něj. Důležitost těchto dvou zásadních okamžiků byla po dlouhá léta nepěkně přehlížena a já věřím, že vědomá a citlivá hudební terapie může být v těchto okamžicích velkou podporou.