Manifest zpěvu

O ZVUKU - Na začátku byl zvuk. Vibrace kdesi hloubce, spíše zachytitelná pocitem než myšlenkou. Zvuk, který předchází světlo. Vesmír se neustále dynamicky naplňuje životem a každá životní forma má svou píseň. Každá planeta, každá hvězda vibruje a zní prostorem. Jsou písně vnější a písně pod povrchem. A lidská bytost může naslouchat všemu, neb její uši jsou dvojí. Abychom se mohli podílet na vytváření harmonie, je třeba umět slyšet pod obojí. A také znát svou vlastní píseň, která, rozezněna do plnosti, dokonale ladí s písní veškerenstva. Ovládnout svůj hlas ve všech podobách znamená mít možnost spřádat jemná neviditelná vlákna života a vyšívat jimi vzory a obrazce do plátna prázdnoty. Neovládnout svůj hlas znamená setrvat v určitém sebepopření a chaosu. Hudba je nejstarší a nečistší forma magie.

O ZPĚVU - Věřím, že zpěv jakožto nástroj svobodného vyjádření duše patří mezi základní schopnosti každé lidské bytosti. Možná jsme někdy uvěřili někomu, kdo nám řekl , že zpívat neumíme, avšak to byl jen jeden ze způsobů, jak umlčet naše duše a vzít nám naši sílu. Zpěv může být mnohem více, než jen vyprávění příběhu v písni... Může být spojením s něčím, co se nachází jinde. Schopností hovořit s jinými bytostmi přírody, vytvářet mosty do jiných světů, a také léčit duševní zranění. Když jsou současně otevřeny brány hlasu, těla, mysli a srdce, otevírá se prostor zázračnému. Proto má vždy zpěv ve všech tradičních kulturách zásadní a nenahraditelný význam. Proto je tak důležité vzít si svůj hlas zpět.

The Singing Manifest
OF SOUND - At the beginning, there was sound. A vibration somewhere in the depth, more catchable by feelings than by thoughts. A sound which comes before light. The Universe is constantly dynamicaly filling itself with life and each and every life form has its own song. Each planet, each star vibrates and sounds in the space. There are songs outside  and also song under the surface. To be a part of the divine harmony, we need to hear both. And we also need to know our own song which, clanged into plenitude, attunes perfectly with the song of the whole. To gain control of the voice in all of its shapes means to have the possibility to throw the invisible threads of life and to embroider patterns onto the canvas of void. Not to govern our voice means to stay in a kind of self-denial and chaos. Because music is the oldest and purest kind of magic.

OF SINGING - I believe, that singing belongs to the basic abilities of every human being, as a tool of a free expresion of the soul. Maybe we trusted someone who told us we cannot sing - but this was only one of the ways how to keep our souls silent and how to take us our power. Singing can be much more than telling a story in a melody... It can be a connection with something what is somewhere else. An ability to talk to other nature beings, to create bridges into different worlds and also to heal the inner wounds. Whenever the door to our voice, body, mind and heart are open in one moment, there comes the space for a miracle. That's why is singning so much important and unreplaceable in all  thetraditional cultures. That's why it's so important to take the voice back.

 

Má cesta zpěvem

Má cesta ke zpěvu nebyla úplně klasická. Jako malá jsem neměla žádné pěvecké ambice, spíše výtvarné. Ale u nás v rodině se vždy zpívalo, čili pro mne bylo přirozené si zpívat při cestě. Mého hlasu si všiml hudebník v našem sousedství a vzal mne do svého lidového souboru při ZUŠ, kde jsem zpívala několik let. Pak si mého hlasu všimla učitelka klasického zpěvu a pokračovala jsem na této cestě dalších pár let. Nicméně jsem narazila na menší zádrhel - jakmile jsem vyšla na pódium, přepadl mne smrtelný děs a nebyla jsem schopná vydat tón, tím spíš, že jsem ony pečlivé vybrané a vyšperkované klasické písně neměla zrovna nejmenší chuť zpívat. Chvíli jsem to zkoušela ještě ve sboru, ale žádné hlubší uspokojení mi z toho nenastalo.
Na druhé straně jsem měla celkem psychicky náročné dospívání s velkou dávkou samoty. Potřebovala jsem najít způsob, jak ze sebe dostat toxické emoce, a tak jsem trávila po mnoho let mnoho času halekáním po lesích. Při tom mne samozřejmě nesměl nikdo slyšet, natož vidět :) Ve chvílích očištění a ztišení mne pak lesy na oplátku učily. A někdy se děly divné věci.

S příchodem do matičky Prahy se mi při studentských letech otevřel nový svět. Začala jsem také objevovat nové přístupy ke zpěvu a více jsem experimentovala se zvukem jako takovým. Absolvovala jsem mnoho zajímavých hlasových seminářů zejména od zahraničních lektorů (Ridina Ahmed, Saba a Mietek Litwinski, Smadar Imor, Signe-Marie Lindstrom, Jill Purce...)  a z každé si vzala to, co mi dávalo smysl a postupně tyto techniky zabudovávala do své skládanky.

 

 

 

 

Hlas a tanec

Voice and dance

 

Posledních pět let se intenzivně věnuji hlasové improvizaci ve spolupráci s výjimečnou ženou a tanečnicí, Antonií Svobodovou (www.antonie.org).

Hrajeme si s hlasem a pohybem jako vítr a oheň.

Malujeme do prostor obrazce z rozličných emocí, starověkých vzorů,

podivuhodných forem vyrůstajících z divé přirozenosti duše.

Otevíráme dveře ve zdech mysli, aby bylo možné dotknout se neviděného.

Naše hry jsou plné hloubek i křehkosti, prozkoumávající všemožné odstíny lidské i nelidské existence, zvláště té ženské části.

 

Milujeme site-specific projekty,máme však i svá vlastní představení, která se dají hrát vevnitř i venku - momentálně. Odehrály jsme již desítky představení na různých vernisážích a festivalech...
Také se věnujeme programům pro děti, máme k dispozici představení Země opeřeného hada.

Z delších propracovaných představení pro dospělé můžeme nabídnout Hru o duši - 5 obrazů o vývoji duše, Innanu/Ištar - Mýtus o sestupu bohyně do podsvětí a jejím setkání se smrtí a Barvy - červená, zlatá, bílá - syrovost, záře a křehkost životní síly, představení vytvořené pro surrealistický festival v Třebíči 2015.

/Last four years I've been learning and performing voice improvisation with an extraordinary dancer and women, Antonie Svobodová (you can visit her website www.antonie.org ). We play with voice and movement like the wind and the fire. We paint spaces with various emotions, ancient patterns, weird things growing from natural wilderness. We open doors in the walls of the mind to touch the invisible. Our plays are as deep as fragile, exploring the shades of humanity, especially the feminine part. We like to work in a site-specific way, but we also have thematic perfomances and fairy-tales for children, to be perfomed inside or outside.

 

A little example of our work...malý vzorek naší práce ze surrealistického festivalu v Třebíči www.youtube.com/watch?v=peMRRwt4i2w
 

Dětské představení Země opeřeného hada/ A play for children - The Land of the Feathered Snake www.youtube.com/watch?v=NalfjtvIKgk&nohtml5=False

 

Má tvorba

 

 

Tree Spirit

Naše texty jsou zápisky z našich poutí, extrakty spirituality v religiozitě, vzkazy z řeky u druhého břehu, suchými listy ze stromu života . Žánrově těžko uchopitelná záležitost, sami naši tvorbu nazýváme ekumenickou ezolektrickou hudboslužbou. Naše stránka na F zde www.facebook.com/TreeSpiritpage?fref=ts.


 • /Since spring 2015 I'm a part of a shamanic-electronic group Tree Spirit ( www.facebook.com/TreeSpiritpage?fref=ts ) we describe our music as an Ecumenic Eso-electric Musical-church Service ;) 


A little view into our beginnings here: www.youtube.com/watch?v=HXG4sZRqeBM&feature=youtu.be 
 

 

 • Také vedu v Praze Hlasokruhy, otevřená experimentální setkání se záměrem hravou formou otevírat hlas, nalézat jeho netušené možnosti a užít si souznění s ostatními bez nutnosti zalosti textů. Události organizuji na FB stránce Dušemluva - světy hlasu, zde:
  www.facebook.com/groups/1538197816413348/?fref=ts
  Vážným zájemcům také poskytuji individuální lekce.

  I also organise Voicecircles to share different ways of voice-work and I offer individual singing lessons for those, who want to help with opening their voice. For organising workshops in Prague (or other places) I use this site above.
   
 • od podzimu 2016 nově vedu i kroužky zpěvu pro děti, v Atelieru Antonie na Újezdě
   
 • I put records of my songs on/
  Drobné nahrávky mých písní naleznete na...   soundcloud.com/nami-maria-halingten